Kontakt

Obchodné meno: TAGNIS, s.r.o.

Sídlo: A. Sládkoviča 23, 971 01  Prievidza

IČO: 45 443 98, DIČ: 2022992829

Spoločnosť TAGNIS, s.r.o. nie je platiteľom DPH.

Spoločnosť TAGNIS, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 31416/R.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, www.soi.sk